Projekt realizuje Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet programu wynosi 5 000 000 zł. Wnioski można składać poprzez system EBOI.

Nadrzędnym celem inicjatywy „Kultura dostępna” jest wspieranie i promowanie zadań ułatwiających dostęp do kultury przedstawicieli różnych grup społecznych. Mowa tu m.in. o osobach starszych, dzieciach i młodzieży szkolnej, osobach niepełnosprawnych oraz środowiskach, które z powodu silnych barier religijnych czy materialnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury dotyczących:

  • organizacji kompleksowej oferty kulturalnej lub oferty edukacji kulturalnej, dostępnej w siedzibie wnioskodawcy lub w miejscach ważnych dla kultury narodowej;
  • działań poza stałą siedzibą wnioskodawcy, uwzględniających mobilność oferty, w tym przeniesienie oferty kulturalnej do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury;
  • organizacji wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z kompleksowej oferty kulturalnej lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej;
  • kompleksowych zadań łączących wszystkie wymienione wyżej działania.

Nie można natomiast ubiegać się o finansowanie prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów. Dofinansowanie nie może, także pokryć kosztów zakupu środków trwałych.

Z programu wyłączone są zadania o charakterze komercyjnym, zadania finansowane w ramach innych Programów MKiDN, zadania polegające na organizacji imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych z elementami artystycznymi, zadania dotyczące digitalizacji, a także sympozja i konferencje.

Wnioskodawcami w programie „Kultura dostępna” mogą być m.in. państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 5000 zł. Maksymalna natomiast 150 000 zł. Dofinansowanie nie może być również większe niż 90% budżetu przedstawionego we wniosku.

Szczegółowy regulamin programu „Kultura dostępna” znajduje się na stronie MKiDN (plik PDF).