Pytanie

Biblioteka jest partnerem w projekcie informatyzacji bibliotek. Przekazała wkład własny w wysokości 20% projektu liderowi ze środków własnych, a nie z otrzymanej dotacji od organizatora, i dostała od lidera notę księgową na wysokość wkładu własnego.
Jak zaksięgować przekazanie środków na zapłatę noty oraz samą notę księgową?
Czy amortyzacja dotycząca środków trwałych z projektu będzie obejmować 100% wartości czy tylko 80%?

Amortyzacja środków trwałych naliczana jest od wartości początkowej środka trwałego, natomiast rozliczenia międzyokresowe przychodów będą dotyczyły tylko części dotowanej.

Wyjaśnienie

Z pytania wynika, że instytucja kultury otrzyma środki trwałe, które w 20% będą sfinansowane jej wkładem własnym, a w 80% dotacją. Przypominam, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych.

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł (art. 41 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Do ksiąg rachunkowych biblioteka może wprowadzić następujące zapisy związane z projektem (przykładowe wartości):

 1. Przekazanie wkładu własnego liderowi projektu — kwota 2400 zł:
  • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Projekt informatyzacji bibliotek”),
  • Ma 130 „Rachunek bankowy”.
 2. Nota księgowa od lidera projektu — kwota 2400 zł:
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Projekt informatyzacji bibliotek”).
 3. Przekazanie środka trwałego przez lidera (wartość środka pomniejszona o wkład własny) — kwota 800 zł:
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 4. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania — kwota 12 000 zł:
  • Wn 010 „Środki trwałe”,
  • Ma 080 „Środki trwałe w budowie”.
 5. Amortyzacja miesięczna, zakładając 20% stopę amortyzacji — kwota (12 000 zł × 20%) : 12 miesięcy = 200 zł:
  • Wn 400 „Amortyzacja” — kwota 200 zł,
  • Ma 070 „Amortyzacja środków trwałych” — kwota 200 zł; równolegle:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” — kwota 160 zł,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne” — kwota 160 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 22 lutego 2019 r. poz. 351; ost. zm. Dz.U. z 3 września 2019 r. poz. 1680)