Narodowe Centrum Kultury wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzyło wieloletni program wspierania edukacji kulturalnej „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018”. Projekt powstał z inicjatywy Obywateli Kultury. Prognozowana budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 4 mln zł rocznie.

Nadrzędnym celem 3-letniego programu „Bardzo Młoda Kultura” jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Zadaniem inicjatywy jest także budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu. Ma on również na celu zwiększenie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury.

W ramach programu wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie kompleksowego zadania, składającego się z działań takich jak: przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową, prowadzenie działań organizacyjnych, informacyjnych oraz integracyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowo-warsztatowej skierowanej do przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych oraz prowadzenie programów przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania na lata 2016–2018 wynosi 300 000 zł. Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi minimum 100 000 zł.

Kwotę maksymalną na lata 2016‒2018 określono na 900 000 zł. Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi maksymalnie 300 000 zł.