Pytanie

W styczniu 2013 r. w wyniku rozliczenia dotacji podmiotowej okazało się, że jej część należy zwrócić organizatorowi. Dotację do zwrotu instytucja przekazała na konto organizatora. W księgach rachunkowych 2013 r. nie ujęto jednak rozliczenia tej dotacji.

  • Jak naprawić błąd w księgach rachunkowych 2014 r., aby nie pomniejszyć dotacji podmiotowej za ten właśnie rok?

Korekta błędu za rok poprzedni nie pomniejszy dotacji podmiotowej za ten rok.

Wyjaśnienie

Błąd, o którym mowa w pytaniu, ujawniono już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 r. Jeżeli zdarzenie to ma istotny wpływ na to sprawozdanie, to jego skutki instytucja kultury musi ująć w księgach rachunkowych 2014 r. (art. 54 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości). Gdy błąd jest istotny, czyli powoduje, że nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za przedstawiające jasny i rzetelny obraz instytucji kultury, to kwotę korekty należy ująć na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Prawdopodobnie przelew środków do organizatora ujęto zapisem:

  • Wn 225 „Rozliczenie z tytułu dotacji”,
  • Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Stąd na koniec roku pozostało nierozliczone konto 225 „Rozliczenie z tytułu dotacji”.

W przypadku gdy instytucja kultury uznała błąd za istotny, do ksiąg wprowadza zapis:

  • Wn 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (analitycznie: „Skutki błędów z lat ubiegłych”),
  • Ma 225 „Rozliczenie z tytułu dotacji”.

Kwotę ujętą na koncie 820 wykazuje się w bilansie w pasywach w pozycji A.VII. „Zysk (strata) z lat ubiegłych”.

Korekta błędu popełnionego w poprzednim roku obrotowym, który instytucja uzna za nieistotny, wpływa bezpośrednio na wynik finansowy i w księgach rachunkowych ujmuje się go na zasadach ogólnych. Przy czym, jeśli dotyczył on kosztów lub przychodów działalności operacyjnej, w roku ujawnienia należy ująć go w pozostałe koszty lub przychody operacyjne.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 5 stycznia 2015 r. poz. 4).