Pytanie

Do tej pory w instytucji kultury nie był tworzony fundusz rezerwowy. W planie kont nie ma konta 802 „Fundusz rezerwowy”. Instytucja co roku osiągała zysk, w tym również za rok 2020.
Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Zatwierdzoną kwotę sprawozdania finansowego można bezpośrednio przeksięgować na konto 802 „Fundusz rezerwowy”.

Wyjaśnienie

Fundusz rezerwowy instytucji kultury tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury (art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Instytucja kultury może wprowadzić w księgach 2021 r. konto funduszu rezerwowego. Z pytania wynika, że instytucja kultury nie stosuje konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”, a zatem po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zawsze przeksięgowywała kwotę zysku lub straty z konta 860 „Wynik finansowy” na konto 800 „Fundusz instytucji kultury”.

Obecnie musi dokonać korekty konta 800 „Fundusz instytucji kultury” i zyski z lat 2016-2019 przeksięgować na konto funduszu rezerwowego. Natomiast zysk za 2020 r. zaksięguje zapisem:

  • Wn 860 „Wynik finansowy”,
  • Ma 802 „Fundusz rezerwowy”.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 24 października 2019 r. poz. 2020)