Pytanie

Organizator zażądał od instytucji kultury przedkładania comiesięcznego planu finansowego.

  • Czy takie działanie organizatora jest zgodne z przepisami?

Organizator nie może wymagać od instytucji kultury przedkładania comiesięcznego planu finansowego instytucji kultury.

Wyjaśnienie

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Minimalny zakres treści planu finansowego wyznacza natomiast art. 31 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). W uchwale organizator ustala zasady przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Nie może jednak żądać przedstawienia planu finansowego comiesięcznie, gdyż instytucja kultury ma obowiązek przedłożyć plan roczny (art. 30 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 28 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej).

Proszę zauważyć, że organizator w ustawie budżetowej ustala roczną dotację dla instytucji kultury. Jej podstawą jest m.in. roczny plan finansowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwala się na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy (art. 211 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych). Nie ma zatem przesłanek, aby organizator żądał od instytucji kultury przedstawiania planu miesięcznego.

Jednak organizator może kontrolować wydatkowanie środków publicznych, które pochodzą w szczególności z dotacji podmiotowej i celowej. Może zatem prosić instytucję kultury o składanie raportów (sprawozdań) w okresach miesięcznych z wydatków sfinansowanych ze środków publicznych.

Proszę zwrócić uwagę, że takie oczekiwania wobec instytucji kultury muszą być zgodne z regulacjami wewnętrznymi organizatora. Organizator powinien mieć jednak na uwadze, aby dodatkowo nakładane na instytucję kultury obowiązki nie utrudniały jej wykonywania zadań statutowych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 10 marca 2015 r. poz. 337).
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 16 kwietnia 2015 r. poz. 532).