Do 28 lutego br. trwa nabór kandydatów na członków do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgłoszenia można nadsyłać w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną.

Rada Organizacji Pozarządowych działa na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 16 października 2012 r. Rada liczy 20 członków. Nabór do Rady ogłasza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z upływem kadencji połowy członków Rady, jej skład zostanie uzupełniony o 9 nowych. Ich urzędowanie potrwa 4 lata.

Niniejszy konkurs skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających zarówno w skali ogólnopolskiej jak również i na szczeblu lokalnym. Udział w konkursie mogą brać także członkowie stowarzyszeń twórczych. W wyniku naboru w skład Rady wejdzie po trzech przedstawicieli z każdej z tych grup.

Aby wziąć udział z naborze, kandydat musi spełnić następujące warunki:

  • musi posiadać udokumentowaną działalność organizacji w sektorze pozarządowym na rzecz kultury lub środowisk twórców,
  • musi wykazać się znajomością sektora pozarządowego w obszarze kultury wskazanym przez kandydata,
  • powinien być dyspozycyjny, aby uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz
  • musi wykazywać chęć angażowania się na rzecz pracy w Radzie.

Do zadań nowo powołanego Członka Rady należy przede wszystkim wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, przedstawianie propozycji oraz wniosków w zakresie kierunków i form współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi. W zakres jego obowiązków wchodzi również prezentowanie opinii o modelach wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, a także zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji dotyczących istotnych dla organizacji pozarządowych zjawisk w sektorze kultury.

Wybór nowych Członków Rady nastąpi na podstawie analizy nadesłanych w terminie zgłoszeń. Kandydaci wybrani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Członków Rady zostaną powiadomieni pisemnie. W ocenie kandydatur brane są pod uwagę m.in. aktywność organizacji, kompetencje i doświadczenie zgłoszonego kandydata, zakres jego działalności oraz udział w sieciach i innych formach partnerstw organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia można nadsyłać w dwójnasób. Drogą elektroniczną na adres mailowy dmp@mkidn.gov.pl oraz tradycyjnie pocztą na adres:

Departament Mecenatu Państwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduję się na stronie Ministerstwa Kultury (format Word).