Do 26 lutego br. trwa nabór gmin do programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacja”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Program jest kolejnym kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Nadrzędnym celem inicjatywy „Wzorcowa rewitalizacja” jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych.

Program skierowany jest do gmin, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji.

W ramach inicjatywy zostaną wypracowane modelowe rozwiązania, narzędzia i procesy, które następnie zostaną opisane i opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.

Gminy biorące udział w inicjatywie otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się w procesie planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Wsparcie może dotyczyć uwzględniania aspektów dziedzictwa kulturowego podczas przygotowania lub wdrażania gminnego programu rewitalizacji, zwłaszcza w trakcie działań takich jak: diagnozy potencjałów i obszarów kryzysowych; delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; wyznaczania priorytetów i planowanych działań; włączenia społeczności lokalnej, partycypacji społecznej; monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych; tworzenia lub aktualizacji opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. studiów ochrony wartości kulturowych, gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych; opracowania ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację; wdrażania projektów związanych z zabytkami oraz wdrażania projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego.

Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 2 gminy z danego województwa.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik DOCX], a następnie przesłać go na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji NID, który również można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.