Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”. Prognozowany budżet projektu wynosi ponad 112 mln zł.

Nadrzędnym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, a także zwrócenie uwagi na obiekty mające szczególne znaczenie dla historii i tradycji w kontekście ogólnoświatowym, jak i lokalnym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

  • przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania,
  • dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania,
  • przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku,
  • oraz przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 25 000 zł.

Priorytetem będzie dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych, zabytkach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, miejscach uznanych za Pomniki Historii, a także posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Aby wziąć udział w projekcie, należy złożyć wniosku w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta.