Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018. Aby wziąć udział w naborze wniosków do 29 programów trzeba posiadać konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta.

1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. poz. 1808). Rozporządzenie zmienia m.in. zasady dotyczące terminów naboru do programów MKiDN oraz określa zgodność programów w zakresie przepisów o pomocy publicznej z regulacjami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L nr 187 z 26 czerwca 2014 r. z późn. zm.; dalej: rozporządzenie). Przedłużające się analizy w zakresie ewentualnych modyfikacji procedur pogramów MKiDN w kontekście treści rozporządzenia, a także przygotowanie informacji dla wnioskodawców wyjaśniających, w jaki sposób należy stosować nowe przepisy, spowodowały, że przesunęły się terminy naboru do Programów MKiDN.

W tym roku ogłoszono nabór do takich programów jak: Muzyka, Teatr i Taniec, Sztuki Wizualne, Film, Narodowe kolekcje sztuki współczesnej, Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, Zamówienia kompozytorskie, Kolekcje muzealne, Promocja czytelnictwa, Czasopisma oraz Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna, Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa i tradycyjna, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochrona zabytków archeologicznych, Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą, Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju, jak również do programów Wspieranie samorządowych instytucji kultury − opiekunów miejsc pamięci, Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Infrastruktura domów kultury, Kultura dostępna, Kultura cyfrowa, Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, Partnerstwo dla książki, Badanie polskich strat wojennych i Rozwój sektorów kreatywnych oraz Promocja kultury polskiej za granicą 2019 — Promesa.

Lista programów oraz instytucji zarządzających wedle klucza: „Program — Instytucja Zarządzająca”

 • Badanie polskich strat wojennych — Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych
 • Czasopisma — Instytut Książki
 • Edukacja artystyczna — Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
 • Edukacja kulturalna — Narodowe Centrum Kultury
 • Film — Departament Własności Intelektualnej i Mediów
 • Infrastruktura kultury — Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
 • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego — Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
 • Infrastruktura domów kultury — Narodowe Centrum Kultury
 • Kolekcje muzealne — Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Kultura cyfrowa — Departament Własności Intelektualnej i Mediów
 • Kultura dostępna — Narodowe Centrum Kultury
 • Kultura ludowa i tradycyjna — Departament Narodowych Instytucji Kultury
 • Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą — Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych
 • Muzyka — Departament Mecenatu Państwa
 • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej — Departament Narodowych Instytucji Kultury
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą — Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych
 • Ochrona zabytków archeologicznych — Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Partnerstwo dla książki — Instytut Książki
 • Promocja czytelnictwa — Instytut Książki
 • Promocja kultury polskiej za granicą 2019 — Promesa — Departament Współpracy z Zagranicą
 • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej — Departament Narodowych Instytucji Kultury
 • Rozwój sektorów kreatywnych — Departament Własności Intelektualnej i Mediów
 • Sztuki Wizualne — Zachęta − Narodowa Galeria Sztuki
 • Teatr i Taniec — Departament Mecenatu Państwa
 • Wspierania działań muzealnych — Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju — Departament Dziedzictwa Kulturowego
 • Wspieranie samorządowych instytucji kultury–opiekunów miejsc pamięci — Departament Dziedzictwa Kulturowego
 • Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży — Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
 • Zamówienia kompozytorskie — Instytut Muzyki i Tańca