Pytanie

Pracownik w grudniu ubiegłego roku otrzymał umowę o pracę, w której określono jego wynagrodzenie zasadnicze i dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny. Przy czym dodatek specjalny pracownik miał określony w umowie o pracę do września 2016 r. W sierpniu pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki pozostawiono bez zmian, przy czym w przypadku dodatku specjalnego — nie określono terminu, do kiedy będzie wypłacany.
Czy od października dodatek specjalny nadal należy się pracownikowi i na jakiej podstawie?

W zależności od powodu przyznania dodatku specjalnego można go otrzymywać przez określony czas albo bezterminowo.

Wyjaśnienie

Pracownikowi można przyznać dodatek specjalny za (art. 31 ust. 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej):

  • wykonywanie dodatkowych, ale powierzonych przez pracodawcę zadań, na okres wykonywania tych zadań albo
  • pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze.

Zwracam uwagę, że są to dwie odrębne przesłanki do przyznania pracownikowi dodatku specjalnego. Jeśli pracownik otrzymał dodatek specjalny na podstawie pierwszej z nich — za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań — wówczas dyrektor instytucji kultury powinien przyznać go na określony czas, który może być wskazany datą lub zdarzeniem, np. do ukończenia określonego projektu. Dla drugiej z przesłanek — czyli pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze — okresowość nie jest wymagana. Z pytania wynika, że dodatek za wysługę lat przyznano pracownikowi na czas określony do września 2016 r., zatem zapewne był on dodatkowym wynagrodzeniem za powierzenie mu dodatkowych zadań. Przed upływem tego okresu pracownik otrzymał informację zmieniającą jedynie wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

Przyjmuje się, że wysokości wynagrodzenia ustalonego na korzyść pracownika nie trzeba zmieniać aneksem do umowy o pracę i tym samym nie wymaga zgody pracownika, choć w praktyce pracownik może się także na podwyżkę nie zgodzić. Skoro pracownik otrzymał jedynie informację o wyższej wysokości składników wynagrodzenia bez zmiany innych postanowień umowy o pracę, w tym okresu prawa do dodatku specjalnego, to termin jego przyznania nie uległ zmianie. Zatem od października 2016 r. pracownik nie ma prawa do takiego dodatku — chyba, że dyrektor instytucji przyzna mu go ponownie. Dodatek specjalny, choć powinien być przyznawany na czas określony, może być powtarzany.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 17 lipca 2016 r. poz. 1020)