Pytanie

W jaki sposób należy wykazać w zeznaniu CIT-8/O i CIT-8 dotację celową przyznaną na inwestycję (roboty budowlane)? Dotację tę w księgach instytucja rozlicza poprzez konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, a następnie równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji przenoszona jest na pozostałe koszty operacyjne.

Dotacji celowej przyznanej na inwestycję, która zwiększa wartość środka trwałego, nie ujmuje się w informacji CIT-8/O ani w zeznaniu CIT-8, chociaż jest ona zwolniona przedmiotowo z podatku dochodowego.

Wyjaśnienie

Otrzymana dotacja celowa jest przychodem podatkowym (art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: updop). Przychód ten powstaje w dniu faktycznego otrzymania dotacji. Z tym, że dotacja otrzymana na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 pkt 21 updop).

Dotację taką wykazuje się w informacji CIT-8/O w poz. 8 „Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop — przeznaczone na cele statutowe lub inne cele” i w poz. 20 „Razem dochody wolne”. Następnie przenosi się ją do zeznania CIT-8 do poz. 40 „Razem dochody (przychody) wolne”.

Proszę pamiętać, że dla celów bilansowych dotacje otrzymane na zakup środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, są ujmowane na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie odnosi się je stopniowo na pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji (art. 41 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 28 maja 2013 r. poz. 613)
  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397; ost. zm. Dz.U. z 13 marca 2014 r. poz. 312)