Do 5 lipca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) Państwa biblioteka może starać się o dotację w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Uprawnione do składnia wniosków są wpisane do księgi rejestrowej instytucji kultury:

  • biblioteki publiczne zorganizowane w formie instytucji kultury lub
  • biblioteki stanowiące zorganizowaną część innej instytucji kultury.

Na czym dokładnie ma polegać wsparcie?

Organizator programu, Biblioteka Narodowa, wyjaśnia, że dotacja nie będzie niższa niż 1 500 zł (budżet całego programu na ten rok wynosi 20 mln zł). Trzeba jednak pamiętać o tym, że kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, podobnie jak w roku ubiegłym, nie może być mniejsza niż 25% całości zadania. Tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki Narodowej może udzielić dotacji instytucji, która nie dysponuje wymaganym wkładem własnym.

W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać każdą publikację (zarówno pierwsze wydanie, jak i jej wznowienie):

  • drukowaną lub
  • na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, wydawnictwa nutowe i kartograficzne).

Ze środków dotacji nie można natomiast kupować książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, ani też czasopism, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych.

Warunkiem jest, aby minimum jedna trzecia z kwoty dotacji przyznanych bibliotece, była przeznaczona na nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży. W przypadku gdy w obrębie danego województwa znajduje się biblioteka, która nie prowadzi obsługi czytelniczej dzieci i młodzieży, kwota dotacji będzie pomniejszona o 1/3, która to część pozostaje do rozdysponowania pomiędzy biblioteki prowadzące obsługę czytelniczą dzieci i młodzieży w danym województwie, przy zachowaniu zasady wysokości wkładu własnego nie mniejszego niż 25% całości zadania. W takiej sytuacji biblioteki w województwie mogą otrzymać kwoty wyższe niż 1/3 przydzielonej im dotacji na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. Takie rozlokowanie kwoty w obrębie województwa nie zmieni wielkości dotacji przyznanej dla danego województwa.

Szczegółowe zasady podziału dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w 2013 r. znajdą Państwo w elektronicznych dokumentach Biblioteki Narodowej.