Pytanie

Gminne centrum kultury (GCK) otrzymało z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 133 000 zł na modernizację biblioteki.
Jak zaksięgować otrzymanie dofinansowania?

Środki otrzymane na modernizację biblioteki należy zaewidencjonować na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wyjaśnienie

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności (art. 41 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości), obejmują w szczególności:

  • równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych,
  • środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych.

Nakłady, które GCK poniesie na modernizację biblioteki, należy ująć na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Po zakończeniu modernizacji zwiększą one wartość środka trwałego (budynku biblioteki).

A zatem, dokonując odpisów amortyzacyjnych (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości), GCK równolegle zwiększy wartość pozostałych przychodów operacyjnych. W ten sposób zostanie zachowana zasada współmierności przychodów i kosztów.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 19 lipca 2016 r. poz. 1047; ost. zm. Dz.U. z 14 kwietnia 2017 r. poz. 791)