Pytanie

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dodatkową dotację podmiotową w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu muzycznego. Będzie on używany do działalności opodatkowanej i imprez bezpłatnych. W planie finansowym instytucja ujęła tego tego wydatku.

 • Czy zakup sprzętu zaksięgować poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
 • Czy instytucja ma prawo do rozliczenia VAT strukturą, a różnicę odliczonego VAT powinna zwrócić organizatorowi?
 • Czy wartość zakupu tych środków trwałych zwiększa fundusz jednostki z nabycia?

W planie finansowym instytucja kultury nie ujęła zakupu sprzętu muzycznego, jednak po otrzymaniu dodatkowych środków powinna go urealnić zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów.

Wyjaśnienie

Nieodpłatnie otrzymane środki pieniężne, w tym dotacje, przeznaczone na finansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, odnoszone są na zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych (art. 41 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

W księgach rachunkowych wpływ dotacji instytucja ujmie zapisem:

 • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
 • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Następnie równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej dokonuje się odpisu z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne zapisem:

 • Wn 400 „Amortyzacja”,
 • Ma 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”, i równolegle:
 • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
 • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Z przedstawionych księgowań wynika, że zakupu środków trwałych sfinansowanych dotacją nie ewidencjonuje się na koncie funduszu z nabycia instytucji kultury.

W pytaniu podkreślono, że udzielona dotacja jest dotacją podmiotową. Niestety nie jest to prawidłowe, gdyż przekazanie środków na zakup sprzętu muzycznego ma wszelkie znamiona dotacji celowej.

Dotacja podmiotowa jest przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Natomiast dotacja celowa przeznaczona jest na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz realizację wskazanych zadań i programów (art. 28 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o działalności kulturalnej). Zakup sprzętu muzycznego jest konkretnym celem i tej części dotacji nie można wydać na żaden inny cel.

Instytucja kultury zakupiony sprzęt muzyczny będzie używała zarówno do działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej, a zatem ma prawo do rozliczania VAT strukturą (art. 90 ust. 1–3 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do organizatora, przy czym wykorzystanie dotacji następuje w szczególności (art. 251 ust. 4 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

 • przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo
 • w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

W przypadku dotacji podmiotowej, moim zdaniem, instytucja kultury nie ma obowiązku zwrotu różnicy odliczonego VAT organizatorowi.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 28 maja 2013 r. poz. 613)
 • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423)
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 13 marca 2014 r. poz. 312)
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 24 marca 2014 r. poz. 379)