Pytanie

Radny gminy upiera się, aby zwolnić główną księgową i zatrudnić inną osobę na umowę-zlecenie. Dotychczas zatrudniona główna księgowa wykonuje swoje obowiązki prawidłowo i nikt nie ma żadnych zastrzeżeń do jej pracy.
Czy radny może tego wymagać od dyrektora ośrodka kultury?
Czy przepisy pozwalają na to, aby zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie?

Radny nie może domagać się od dyrektora instytucji kultury, aby zwolnił główną księgową czy żądać zatrudnienia na jej miejsce innej wskazanej przez siebie osoby. Głównego księgowego może wiązać z instytucją jedynie stosunek pracy, nie może to być umowa-zlecenie.

Wyjaśnienie

Osobą zarządzającą instytucją kultury na podstawie art. 17 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest jej dyrektor i tylko on decyduje o tym, kogo zatrudnia w prowadzonej przez siebie instytucji kultury. W przypadku głównego księgowego musi dodatkowo wziąć pod uwagę wymagane dla tego stanowiska kwalifikacje określone w art. 54 ust. 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). Dyrektor ustala regulamin organizacyjny instytucji i ustala w nim, jakie stanowiska pracy są mu potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań instytucji (organizator ma jedynie prawo do opiniowania regulaminu organizacyjnego).

Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w instytucji kultury są jej pracownikami (art. 3 i art. 31 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp), a nie pracownikami urzędu gminy czy miasta, więc ani radny, ani wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie mogą ingerować w stosunek pracy pracowników instytucji kultury. Wyjątkiem jest dyrektor, którego organizator powołuje i odwołuje, ale też tylko we wskazanych w ustawie o działalności kulturalnej przypadkach. I wreszcie, z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że głównym księgowym jednostki sektora publicznego — a taką jest przecież instytucja kultury — jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w określonym zakresie. Zatem głównym księgowym nie może być osoba zatrudniona w instytucji na podstawie umowy-zlecenia, bo nie wiąże ją z instytucją umowa określona w kp, tylko inna umowa. Z kolei art. 2 kp stanowi, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tym katalogu nie ma mowy o umowie-zleceniu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862; ost. zm. Dz.U. z 19 stycznia 2018 r. poz. 152)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 16 maja 2018 r. poz. 917)
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 listopada 2017 r. poz. 2077)