Działalność kulturalna. Wybrane akty prawne – Portal Instytucji Kultury
 • Autor: Redakcja,
 • Liczba stron: 216
 • ISBN-13: 978-83-945895-5-4
 • Cena katalogowa: 34 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 29 zł
 • Stan prawny: czerwiec 2021

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Aby ułatwić Państwu rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze stosowaniem przepisów w prowadzeniu działalności kulturalnej, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkowo praktyczną publikację pt.

Działalność kulturalna. Wybrane akty prawne

W tej jedynej na rynku specjalistycznej publikacji książkowej znajdą Państwo m.in. podręczny zbiór przepisów niezbędnych w każdej instytucji kultury:

 1. ustawy o: działalności kulturalnej, bibliotekach, muzeach oraz tzw. ustawa kominowa
 2. akty wykonawcze do tych ustaw, m.in. dotyczące:
  • wynagradzania pracowników instytucji kultury,
  • konkursu na dyrektora instytucji kultury,
  • skontrum w bibliotece,
  • medali i odznaczeń,
  • narodowego zasobu bibliotecznego,
  • pozwoleń na wywóz zasobu bibliotecznego i muzealiów.

Aby znalezienie przepisu było łatwiejsze, każdy z nich redakcja opatrzyła informacją, czego on dotyczy.

Spis treści

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej

1.1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
1.2. Rozporządzenie MKiDN w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
1.3. Rozporządzenie MKiDN w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
1.4. Rozporządzenie MKiDN w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu „Kultura” oraz na wzmacnianie stosunków dwustronnych między Państwami — Beneficjentami a Państwami — Darczyńcami w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021
1.5. Rozporządzenie MKiDN w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu
1.6. Rozporządzenie MKiDN w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury
1.7. Rozporządzenie MKiDN w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu
1.8. Rozporządzenie MKiDN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów
1.9. Rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
1.10. Rozporządzenie MKiDN w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury
1.11. Rozporządzenie MKiDN w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
1.12. Rozporządzenie MKiDN w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Biblioteki

2.1. Ustawa o bibliotekach
2.2. Rozporządzenie MKiDN w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego
2.3. Rozporządzenie MKiDN w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków
2.4. Rozporządzenie MKiDN w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu
2.5. Rozporządzenie MKiDN w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej
2.6. Rozporządzenie MKiDN w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

Muzea

3.1. Ustawa o muzeach
3.2. Rozporządzenie MKiDN w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną
3.3. Rozporządzenie MKiDN w sprawie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”
3.4. Rozporządzenie MKiDN w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury
3.5. Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych
3.6. Rozporządzenie MKiDN w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego
3.7. Rozporządzenie MKiDN w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny
3.8. Rozporządzenie MKiDN w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.9. Rozporządzenie MKiDN w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną
3.10. Rozporządzenie MKiDN w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
3.11. Rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów
3.12. Rozporządzenie MKiDN w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
3.13. Rozporządzenie MK w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach

Wynagradzanie osób zarządzających instytucjami kultury

4.1. Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania