Kolejnym programem ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 jest Edukacja. Strategicznym celem projektu jest rozwijanie artystycznej twórczości i kreatywność. Ministerstwo stawia również na podnoszenie standardów medialnych i kulturalnych. Cele te określają priorytety, z których składa się program. Są nimi: Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna oraz Edukacja medialna i informacyjna. Łącznie do podziału jest 20,5 mln zł.

Nadrzędnym zadaniem priorytetu Edukacja kulturalna jest rozwijanie twórczości i kreatywności obywateli oraz promowanie wydarzeń artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Budżet projektu to 15 000 000 zł.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań i wydarzeń artystycznych:

  • edukacyjno-animacyjnych dla wszystkich grup wiekowych,
  • artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

O dofinansowanie w ramach programu Edukacja mogą ubiegać się: samorządowe instytucje kultury — z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, jak również organizacje pozarządowe, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Z kolei priorytet Edukacja artystyczna jako nadrzędne zadanie definiuje podnoszenie polskiej edukacji artystycznej poprzez finansowe wsparcie najlepszych oraz najciekawszych projektów. Projekty te skierowane są uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Podstawami projektu jest doskonalenie procesu nauki adeptów, pogłębianie ich poczucia tożsamości oraz promowanie wszelkich formy otwarcia na nowoczesne technologie. Budżet przewidziany dla tego projektu to 2 500 000 zł.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań:

  • organizacji kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych,
  • organizacji konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych,
  • organizacji konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego.

Nie mniej ważnym priorytetem jest Edukacja medialna i informacyjna. Jego istotą jest przygotowanie do świadomego korzystania z nowych mediów oraz rozwój kompetencji osób korzystających z nich. Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie zadań z obszaru edukacji medialnej i informacyjnej. Budżet tego priorytetu wynosi 2 000 000 zł.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań:

  • rozwijających kompetencje medialne lub informacyjne,
  • obejmujących tworzenie, udostępnianie (na jednej z wolnych licencji) otwartych zasobów edukacji medialnej i informacyjnej,
  • adresowanych do kadr kultury, które rozwijają warsztat dydaktyczny oraz pomagają prowadzić zajęcia z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej.

Pierwsza tura składania wniosków w programie Edukacja trwa do 30 listopada br., przewidziana jest także druga tura naboru, która potrwa do 31 marca 2015 r.

Szczegółowy regulamin dotyczący składania wniosków do poszczególnych priorytetów znajduje się na stronie internetowej MKiDN.