Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska ogłosiła programy dotacyjne na rok 2016. Jednym z pierwszych priorytetów jest Edukacja kulturalna. Prognozowany budżet projektu wynosi 15 000 000 zł. Nabór do priorytetu trwa do 30 listopada br.

Nadrzędnym celem priorytetu Edukacja kulturalna, który wchodzi w skład programu Edukacja jest rozwijanie kreatywności i twórczości jednostek oraz promowanie wydarzeń artystycznych adresowanych do najmłodszych.

Jednym z głównych założeń priorytetu jest umożliwienie uczestnictwa oraz co za tym idzie pomoc w nawiązywaniu relacji między osobami z różnych grup społecznych. Mowa tutaj głównie o dzieciach i młodzieży szkolnej, osobach starszych oraz grupach narażonych na wykluczenie społeczne.

W ramach priorytetu za cel postawiono sobie również nawiązywanie ścisłej współpracy z podmiotami takimi jak szkoły instytucje kultury, organizacje pozarządowe i placówki opiekuńcze. Ich wspólnym zadaniem ma być stworzenie spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie:

 • zadań edukacyjno-animacyjnych:
  • projektów wykorzystujących różne formy ekspresji, rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników,
  • zadań o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych,
  • przedsięwzięć opartych na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych,
  • zadań podnoszących kwalifikacje kadr kultury i rozwijających kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;
 • wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia:
  • festiwali i przeglądów sztuki,
  • spektakli teatralnych, muzycznych i operowych,
  • koncertów oraz wystaw wraz z katalogami.

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się m.in. instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Minimalna kwota o, którą można się ubiegać, to 30 000 zł. Maksymalna natomiast dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku, to 150 000 zł. Dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku, kwota ta nie może być większa niż 500 000 zł.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek poprzez elektroniczny system EBOI, dostępny na stronie internetowej MKIDN. W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch tur naborów wniosków. Pierwsza z nich — do 30 listopada 2015 r., druga natomiast — do 31 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programów dotacyjnych Ministra na rok 2016 r. znajdą Państwo w listopadowym Poradniku Instytucji Kultury.