• Instytucje kultury sporządzają sprawozdania Rb-WSa
 • Wykazuje się w nich wydatki strukturalne według kodów klasyfikacji
 • Księgowe mogą ułatwić sobie pracę

Przepisy nie nakazują szczególnego ujmowania w księgach rachunkowych wydatków strukturalnych. Samorządowe instytucje kultury sporządzają sprawozdanie Rb-WSa „Roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych w roku …”, w którym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wydatki strukturalne wykazuje się według kodów klasyfikacji, dlatego warto ewidencjonować je na koncie pozabilansowym.

Zasady ewidencji pozabilansowej jednostka określa sama, może zatem wydatki strukturalne na koncie pozabilansowym ujmować każdorazowo, gdy dokonano wydatku strukturalnego, raz na miesiąc, czy też raz na kwartał lub półrocze, a nawet raz do roku. Dla celów sporządzenia poprawnego sprawozdania Rb-WSa można utworzyć analityki do konta pozabilansowego zgodne z kodami wydatków strukturalnych.

W sprawozdaniu wykazuje się wyłącznie wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, czyli udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym. Nie wykazuje się wszelkiego rodzaju kar, grzywien, odsetek od zaległości oraz wydatków, które mogą być odzyskane.

Do wydatków strukturalnych nie zalicza się naliczonego VAT w części podlegającej odliczeniu.

Przykład

Instytucja kultury ewidencjonuje wydatki strukturalne na pozabilansowym koncie 950 z odpowiednią analityką. Wydatki te są ujmowane na koniec każdego miesiąca. W danym miesiącu jednostka otrzymała i opłaciła faktury za budowę strony internetowej oraz za przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Jakich zapisów należy dokonać w księgach rachunkowych?

W księgach rachunkowych należy dokonać następujących zapisów:

 1. Faktura za budowę strony internetowej
  • Wn 402 „Usługi obce” — wartość netto
  • Wn 221 „VAT naliczony” — kwota VAT
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami” — wartość brutto
 2. Zapłata za fakturę
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”
  • Ma 130 „Rachunek bankowy”
 3. Faktura za roboty remontowo-budowlane
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie” — wartość netto
  • Wn 221 „VAT naliczony” — kwota VAT
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami” — wartość brutto
 4. Zapłata za fakturę
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”
  • Ma 130 „Rachunek bankowy”
 5. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania (zwiększenie wartości)
  • Wn 010 „Środki trwałe”
  • Ma 080 „Środki trwałe w budowie”
 6. Ewidencja wydatków strukturalnych
  • Wn 950 — 11 „Wydatki strukturalne — technologie informacyjne i komunikacyjne kod 11”
  • Wn 959 — 59 „Wydatki strukturalne — rozwój infrastruktury kultury kod 59”

Równowartość zrealizowanych w danym roku wydatków strukturalnych na koniec roku obrotowego trzeba wyksięgować jednostronnie z konta pozabilansowego.

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103)
 • Dokument z 10 marca 2009 r. „Klasyfikacja wydatków strukturalnych – Przykłady typów projektów według kodów klasyfikacji i obszarów tematycznych” — www.mf.gov.pl