Pytanie

Instytucja kultury realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych. W marcu 2012 r. instytucja rozliczająca zaliczki ze środków UE wskazała na niewłaściwe wykorzystanie zaliczki w jednej pozycji i naliczyła odsetki jak dla zaległości podatkowych. W jaki sposób zaksięgować zapłacone odsetki? Odsetki te nie mogą być finansowane ze środków UE. Czy powinno się je zaliczyć w koszty finansowe instytucji?

Odsetki od niewłaściwie wykorzystanej zaliczki, które nie mogą być sfinansowane ze środków europejskich (pomniejszenie kolejnej płatności), instytucja kultury powinna zaliczyć do kosztów finansowych.

Wyjaśnienie

Środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które są wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi przez beneficjenta, którym jest instytucja kultury, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art. 207 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych). Zwrot środków może nastąpić przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi (art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
Przepis ten stosuje się także do odsetek (art. 207 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Wynika stąd, że instytucja kultury otrzyma środki pieniężne pomniejszone o kwotę niewłaściwie wykorzystanej zaliczki
i o odsetki.

W przypadku gdy instytucja kultury nie otrzyma kolejnych zaliczek, czyli nie ma możliwości pomniejszenia kolejnej płatności, to odsetki od niewłaściwie wydatkowanych środków powinna ująć na koncie kosztów finansowych zapisem:

  • Wn 751 „Koszty finansowe”,
  • Ma 130 „Rachunek bieżący”.

Podstawa prawna

Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 291, poz. 1707)