Z punktu widzenia instytucji kultury kolejnym bardzo ważnym Programem Operacyjnym ogłoszonym przez Dyrektora PISF na rok 2015 jest Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej. Program ten składa się z 5 priorytetów. Na szczególną uwagę zasługuje priorytet Filmowe Inicjatywy Lokalne.

Nadrzędnym zadaniem tego priorytetu jest upowszechnianie i popularyzacja kultury i sztuki filmowej. Celem Filmowych Inicjatyw Lokalnych jest także wspieranie przedsięwzięć dążących do zwiększenie widowni filmów artystycznych poprzez Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych.

O dofinansowanie w ramach priorytetu Filmowe Inicjatywy Lokalne mogą ubiegać się:

  • państwowe i samorządowe instytucje kultury a także instytucje filmowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • kina,
  • oraz inne podmioty zajmujące się upowszechnianiem kultury filmowej.

Rodzaje zadań, które mogą zakwalifikować się do priorytetu to: rozpowszechnianie filmów w Sieci Kin Studyjnych oraz Lokalnych, działalność DKF w ramach programu prowadzonego przez Filmotekę Narodową, organizacja festiwali, przeglądów, wystaw, konkurów oraz innych wydarzeń promujących sztukę filmową. Nie zapomniano również o bardzo ważnym zadaniu tworzenia warunków do odbioru sztuki filmowej dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski do priorytetu Filmowe Inicjatywy Lokalne można składać od 16 lutego do 2 marca 2015 r., a także w dniach 2‒16 czerwca 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie w ramach priorytetu należy złożyć za pośrednictwem Internetowego Systemu Składania Wniosków PISF.

Informacje dotyczące natomiast poszczególnych priorytetów w Programie Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej znają Państwo na stronie internetowej PISF.