Pytanie

Instytucja kultury ma zamiar zaciągnąć pół miliona kredytu na inwestycję, która zostanie objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czy odsetki od kredytu bankowego można sfinansować dotacją podmiotową bądź celową?

Z dotacji podmiotowej nie można spłacać zaciągniętego na cele inwestycyjne kredytu. Taki kredyt biblioteka powinna spłacić ze środków własnych.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury posiada osobowość prawną, a zatem może zaciągnąć kredyt, w tym również długoterminowy na inwestycje. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Przy czym plan ten obejmuje przede wszystkim przychody i koszty instytucji kultury (art. 31 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Planując koszty, instytucja kultury powinna ująć w nich spłatę rat i odsetek kredytowych dotyczących roku, za który tworzy plan finansowy. Kredyt długoterminowy wykaże w planowanych kosztach w kolejnych latach przez cały okres spłaty kredytu. Dotacji podmiotowej udziela organizator na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (art. 28 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej). Dlatego też spłaty kredytu zaciągniętego na cele inwestycyjne instytucja kultury powinna dokonać ze środków własnych.

Zwrot środków z PROW nie powinien być dla instytucji kultury dodatkowym źródłem przychodów, ale powinien refundować zaangażowanie jej środków własnych. Udzielenie instytucji kultury z budżetu JST dotacji celowej, która faktycznie byłaby przeznaczona na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z PROW, stanowiłoby naruszenie zasad udzielania dotacji (art. 127 ustawy o finansach publicznych). Chociaż w art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jest mowa o tym, że dotacja celowa może być wykorzystana na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach, to, moim zdaniem, nie dotyczy to instytucji kultury.

W opisanej sytuacji, chcąc dostarczyć instytucji kultury środki na sfinansowanie zadań z PROW, w tym także na odsetki od kredytu, organizator nie powinien udzielać dotacji. Jednak ze względu na prefinansowanie wydatków z PROW może rozważyć udzielenie na rzecz instytucji kultury nieoprocentowanej pożyczki z budżetu JST.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 869)
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz.U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 730)