Pytanie

Instytucja kultury zamierza organizować imprezy okolicznościowe z okazji m.in. Dnia Kobiet, świąt majowych, Dnia Dziecka itp. Przewidywane koszty to przede wszystkim poczęstunek dla występujących zespołów, np. dla Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Czy instytucja kultury może organizować takie imprezy? Czy faktura kosztowa związana z organizacją imprezy może być rozliczana z budżetu instytucji?

Instytucja kultury może zorganizować różnego rodzaju imprezy, które w założeniu realizują cel statutowy instytucji. Imprezy w opisanym kształcie spełniają ten warunek. Nie ma więc przeszkód, aby zostały przewidziane w planie finansowym instytucji.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury działa i funkcjonuje na podstawie planu finansowego, który ustala dyrektor z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Plan finansowy sporządza się zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). A zatem, podstawą gospodarki finansowej państwowych i samorządowych osób prawnych, w tym instytucji kultury, jest plan finansowy, w którym wyodrębnia się (art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy o finansach publicznych):

  • przychody z prowadzonej działalności,
  • dotacje z budżetu państwa lub budżetów samorządowych,
  • koszty, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, a także zakup towarów i usług,
  • środki na wydatki majątkowe,
  • środki przyznane innym podmiotom,
  • stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
  • stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Plan finansowy instytucji kultury powinien więc zawierać m.in. wszelkie planowane koszty związane z realizowaniem zadań instytucji kultury. W sytuacji przedstawionej w pytaniu mamy do czynienia z kosztami organizacji imprez, które mają charakter imprez kulturalnych, więc bezpośrednio realizują cel statutowy instytucji kultury. Tego rodzaju koszty mogą być rozliczane z budżetu instytucji, ale powinny wcześniej zostać uwzględnione w planie finansowym.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406)
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; ost. zm. Dz.U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1548)