Do 31 stycznia 2017 r. trwa rekrutacja w dodatkowych Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trwa nabór w trzech programach „Wspieranie samorządowych instytucji kultury — opiekunów miejsc pamięci”, „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz „Kultura cyfrowa”.

Nadrzędnym celem pierwszego z trzech dodatkowych programów jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń istotnych dla narodowej tożsamości. Prognozowany budżet projektu to 3 498 099 zł. Program „Wspieranie samorządowych instytucji kultury — opiekunów miejsc pamięci” ma promować stosowanie dodatkowych rozwiązań sprzyjających lepszej opiece nad miejscami pamięci, współpracę merytoryczną i finansową z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznością lokalną lub innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie opieki nad miejscem pamięci. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury sprawujące opiekę nad przynajmniej jednym miejscem pamięci.

Zadaniem drugiego programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby podmiotów w celu zwiększenia wiedzy o historii kraju. Prognozowany budżet programu to 2 300 000 zł. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Strategicznym celem trzeciego program „Kultura cyfrowa” jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Program jest kontynuacją rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu „Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych. Prognozowany budżet programu to 9 027 500 zł. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz w systemie EBOI, który zostanie udostępniony na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na początku stycznia 2017 r.