Pytanie

Nowy główny księgowy w centrum kultury zauważył, że od co najmniej 2007 r. na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów znajduje się wartość gruntów.
Czy taka ewidencja jest prawidłowa, a jeżeli nie, to jakich zapisów należy dokonać, aby ten stan skorygować?

Ewidencja gruntów na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów jest nieprawidłowa, dlatego trzeba skorygować zapis.

Wyjaśnienie

Z pytania nie wynika, czy grunty są własnością instytucji kultury, czy też są w wieczystym użytkowaniu. Najprawdopodobniej jednak grunty są własnością instytucji kultury i w momencie ich otrzymania zostały błędnie zaksięgowane na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” zamiast na koncie 800 „Fundusz instytucji kultury”. Przypominam, że gruntów nie amortyzuje się (art. 31 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

Instytucja kultury ma obowiązek stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Dlatego też wykryty błąd trzeba w księgach rachunkowych skorygować. Moim zdaniem, ze względu na to, że nie uległa zmianie suma bilansowa, nie zmienił się także wynik finansowy instytucji, zatem korektę można wprowadzić do ksiąg rachunkowych zapisem:

  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 800 „Fundusz instytucji kultury” (analitycznie: „Mienie z nabycia”).

Jeśli do ewidencji mienia z nabycia stosowane jest osobne konto, a nie analityka do konta 800, to oczywiście należy użyć tego konta.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 19 lipca 2016 r. poz. 1047; ost. zm. Dz.U. z 13 lutego 2017 r. poz. 245)