Pytanie

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu. W ramach tego programu przewidziane są nagrody rzeczowe dla dzieci biorących w konkursie.
Czy koszt zakupu nagród należy ująć jako koszty programowe?
Czy wynagrodzenie dla osoby przygotowującej wniosek i koordynującej całe zadanie należy ująć w kosztach programowych czy administracyjnych?
Czy wydatki związane z programem dofinansowane przez fundację są wydatkami strukturalnymi dla biblioteki?

Wydatki, które biblioteka ponosi z krajowych środków publicznych na realizację celu (projektu, działania, zadania), są wydatkami strukturalnymi. Środki finansowe, które biblioteka otrzyma od Fundacji Kronenberga, są krajowymi środkami publicznymi, a zatem można je zakwalifikować do wydatków strukturalnych. Warunkiem jest jednak to, aby wydatki te figurowały w klasyfikacji wydatków strukturalnych określonej i opisanej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Wyjaśnienie

Koszty programowe to koszty ściśle związane z realizacją danego projektu.

Można do nich zaliczyć między innymi koszty:

 • druku materiałów informacyjnych,
 • podróży związanych z projektem,
 • honorarium szkoleniowców lub ekspertów,
 • wysyłki pocztowej,
 • promocji projektu,
 • zakupu materiałów na zajęcia,
 • zakupu nagród, jeśli projekt je przewiduje.

Natomiast koszty zarządzania i administracyjne są kosztami pośrednio związanymi z projektem.

Zalicza się do nich w szczególności koszty:

 • obsługi finansowej projektu,
 • honorarium koordynatora,
 • opłat czynszowych i eksploatacyjnych lokalu, telefonów,
 • materiałów biurowych,
 • prowizji bankowych.

A zatem koszty nagród należy zakwalifikować do kosztów programowych, a wynagrodzenie dla osoby przygotowującej wniosek i koordynującej całe zadanie — do kosztów administracyjnych. Przypominam, że wydatki strukturalne to krajowe środki publiczne, do których instytucja kultury zalicza:

 • środki budżetowe,
 • środki własne,
 • dotacje,
 • pożyczki,
 • kredyty,
 • inne (np. darowizny).

Dofinansowanie otrzymane z Fundacji Kronenberga na realizację programu będzie zatem wydatkiem strukturalnym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255)