• Liczba stron: 186
 • ISBN-13: 978-83-932461-3-7
 • Cena katalogowa: 49,00 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 49,00 zł
 • Stan prawny: czerwiec 2012

Od 1 stycznia 2012 r. — po ostatniej zmianie w ustawie o działalności kulturalnej — instytucje kultury:

 1. wskazują w swoim statucie źródła finansowania zamiast sposobu uzyskiwania środków finansowych (art. 13 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej) oraz
 2. sporządzają plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (art. 27 ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej).

W swoim planie finansowym każda instytucja kultury wyodrębnia m.in. koszty, a w tym wynagrodzenia i składki
od nich naliczane, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, zakup towarów i usług (art. 30 ustawy o finansach publicznych).
Klasyfikacja kosztów związana jest z podstawowym zadaniem rachunkowości, czyli gromadzeniem informacji, które umożliwiają aktualną ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz porównanie z wynikami z lat poprzednich.
Aby ułatwić klasyfikację oraz ewidencję księgową kosztów w Państwa instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało praktyczną publikację pt. Koszty w instytucjach kultury. Ewidencja księgowa z przykładami.

Znajdą w niej Państwo liczne przykłady księgowań kosztów związanych m.in. z:

 • środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi,
 • VAT i podatkiem od nieruchomości,
 • wynagrodzeniami za pracę i innymi świadczeniami na rzecz pracowników,
 • umowami cywilnoprawnymi,
 • wydatkami na przełomie roku,
 • kosztami pośrednimi i bezpośrednimi,
 • stratami nadzwyczajnymi.

Książka zawiera także informacje, jak zapewnić ewidencję wykonania budżetu instytucji kultury w układzie
zadaniowym. Gorąco zachęcamy do lektury naszej publikacji. Zapraszamy do zapoznania się ze skróconym spisem treści książki oraz naszą ofertą. Dla Prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!

Koszty w instytucjach kultury. Ewidencja księgowa z przykładami.

Skrócony spis treści

1. Warianty ewidencji kosztów — który wybrać
1.1. Podstawowe zasady rachunkowości
1.2. Rodzaje kosztów i warianty ich ewidencji

2. Koszty działalności operacyjnej
2.1. Amortyzacja
2.2. Zużycie materiałów i energii
2.3. Usługi obce
2.4. Podatki i opłaty
2.5. Wynagrodzenia
2.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
2.7. Pozostałe koszty rodzajowe
2.8. Rozliczenie kosztów

3. Koszty według miejsc powstawania
3.1. Koszty bezpośrednie
3.2. Koszty pośrednie
3.3. Rozliczenie kosztów działalności

4. Koszt sprzedaży
4.1. Koszt własny sprzedaży usług kulturalnych
4.2. Koszt własny wytworzenia wyrobów
4.3. Wartość sprzedanych materiałów i towarów

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
5.1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
5.2. Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów

6. Pozostałe koszty operacyjne
6.1. Środki trwałe
6.2. Odpisy aktualizujące wartość należności
6.3. Korekta VAT rozliczanego proporcjonalnie

7. Koszty finansowe

8. Straty nadzwyczajne

9. Wpływ kosztów na podatek dochodowy

10. Koszty a budżet zadaniowy
10.1. Budżet zadaniowy i mierniki
10.2. Rozliczanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
10.3. Ewidencja kosztów w układzie zadaniowym na kontach pozabilansowych
10.4. Ewidencja kosztów w układzie zadaniowym z wykorzystaniem kont zespołu 5