• Liczba stron: 306
 • ISBN-13: 978-83-935974-1-6
 • Cena katalogowa: 149,00 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 129,00 zł
 • Stan prawny: maj 2018

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Prowadzenie działalności wymaga wykorzystania różnego rodzaju zasobów czyli aktywów. Żadna instytucja kultury nie może funkcjonować bez odpowiedniego majątku. Składa się na niego wiele elementów: budynki, maszyny, urządzenia, materiały, wyroby gotowe itp., które wykorzystywane są w trakcie prowadzenia działalności i które podlegają zmianom.

Aby ułatwić Państwu zrozumienie przede wszystkim finansowych aspektów zarządzania składnikami majątku w instytucji kultury redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała praktyczną i pełną przykładów publikację książkową pt.

Majątek instytucji kultury w rachunkowości i podatkach. Z uwzględnieniem nowego KSR nr 11 „Środki trwałe”

Z praktycznej publikacji, stworzonej z myślą o specyficznych zasadach zarządzania składnikami majątku instytucji kultury, dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na czym polega niezależność gospodarki finansowej instytucji kultury?
 • Jakie są źródła finansowania majątku instytucji kultury?
 • Na jakie postanowienia KSR nr 11 „Środki trwałe” księgowi instytucji kultury powinni zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak zmiana wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji w przepisach podatkowych z 3500 zł na 10 000 zł wpływa na ujęcie składników majątku spełniających definicję środków trwałych w ewidencji księgowej instytucji kultury?
 • Czym jest zarobkowa działalność instytucji kultury i dlaczego prawo jej prowadzenia powinno znaleźć się w statucie instytucji?
 • Na co instytucja wydaje dotację podmiotową, a na co może wydawać środki z dotacji celowych?
 • Jak ujmować w ewidencji księgowej zdarzenia związane z majątkiem instytucji kultury: otrzymanie, nabywanie i zbywanie środków trwałych, ich likwidację i amortyzację?
 • Co powinno się znaleźć w zarządzeniu organizatora w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej?
 • Jak poprawnie ewidencjonować w księgach otrzymanie dotacji czy darowizn?
 • Jakie przychody instytucji kultury korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Jak wyceniać składniki majątku?
 • Jak inwentaryzować środki otrzymane np. od organizatora w nieodpłatne używanie i jak przeprowadzić inwentaryzację, jeśli instytucja przekazała finanse do tzw. centrum usług wspólnych?
 • Kiedy środki trwałe instytucji kultury podlegają amortyzacji podatkowej?
 • Co trzeba zrobić, aby instytucja mogła wynajmować lub wydzierżawiać własne składniki majątku?
 • Jakie stawki VAT instytucja powinna stosować do świadczonych usług?
 • Jakie przepisy stosować do zbywania składników majątku instytucji kultury? Czy zawsze konieczny jest przetarg?
 • Jak postępować w przypadku likwidacji środków trwałych instytucji kultury?
 • Co zrobić ze składnikami majątku instytucji w przypadku jej podziału, połączenia czy likwidacji?

Spis treści

1. Niezależność gospodarki finansowej instytucji kultury

2. Bezpośrednie źródła finansowania majątku
2.1. Pierwsze wyposażenie instytucji kultury w środki finansowe
2.2. Dotacja podmiotowa
2.2.1. Wykorzystanie dotacji podmiotowej
2.2.2. Przeznaczenie dotacji podmiotowej
2.2.3. Kolejność finansowania — dotacja podmiotowa czy środki własne?
2.2.4. Rozliczenie dotacji podmiotowej
2.2.5. Zarządzenie organizatora
2.2.6. Zwrot dotacji podmiotowej
2.2.7. Otrzymanie dotacji w kwocie mniejszej niż wynika to z uchwały budżetowej albo zaniżanie dotacji przez organizatora
2.2.8. Ewidencja księgowa rozliczenia dotacji podmiotowej
2.3. Dotacja celowa
2.3.1. Umowa o dotację
2.3.2. Rozliczenie dotacji celowej
2.3.3. Ewidencja dotacji celowej
2.3.4. Dotacja celowa jako przychód z działalności statutowej
2.3.5. Dotacje w sprawozdaniu finansowym
2.4. Inne źródła finansowania bezpośredniego
2.4.1. Działalność prowadzona przez instytucje kultury, w tym działalność gospodarcza
2.4.2. Najem i dzierżawa własnych składników majątku
2.4.3. Darowizna
2.4 4. Sponsoring
2.4.5. Barter

3. Finansowanie pośrednie majątku instytucji kultury
3.1. Pierwsze wyposażenie instytucji kultury w nieruchomości
3.2. Inne źródła finansowania pośredniego
3.2.1. Korzystanie z udostępnionych nieodpłatnie składników majątku
3.2.2. Wolontariat

4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości i innych składników majątku
4.1. Nabywanie składników majątku
4.2. Zbywanie składników majątku
4.2.1. Zasady gospodarowania mieniem
4.2.2. Przetarg na sprzedaż środków trwałych
4.2.3. Wyznaczenie terminu przetargu
4.2.4. Odstąpienie od przetargu
4.2.5. Zgłaszanie zamiaru dokonania czynności prawnej organizatorowi
4.2.6. Stosowanie przepisów o przetargu do odpłatnego oddania mienia do używania

5. Majątek trwały w rachunkowości
5.1. Środki trwałe
5.1.1. Źródła finansowania środków trwałych
5.1.2. Środki trwałe niepodlegające amortyzacji bilansowej
5.1.3. Uznanie składnika majątku za środek trwały — zmiany od 2018 r.
5.2. Nieruchomości
5.2.1. Ujęcie zakupu albo wytworzenia nieruchomości w księgach
5.2.2. Nieodpłatne otrzymanie nieruchomości
5.2.3. Użytkowanie wieczyste
5.2.5. Zabytkowe budynki
5.3. Inwestycja w obcym środku trwałym
5.4. Ulepszenie środków trwałych
5.5. Zaniechanie inwestycji
5.6. Likwidacja środków trwałych
5.7. Wartości niematerialne i prawne
5.7.1. Programy i licencje
5.7.2. Prawa autorskie

6. Majątek obrotowy — materiały i towary

7. Wycena składników majątku
7.1. Cena zakupu
7.2. Cena nabycia
7.3. Koszt wytworzenia produktu
7.4. Cena sprzedaży netto
7.5. Wartość godziwa
7.6. Kursy walut obcych
7.7. Kwota wymagająca zapłaty
7.8. Wartość nominalna

8. Zastosowanie KSR nr 11 w instytucji kultury
8.1. Dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania
8.2. Prawa majątkowe jako środki trwałe
8.3. Nośnik dla wartości niematerialnych i prawnych
8.4. Nakłady na składniki niematerialne w wartości początkowej środka trwałego
8.5. Okres ekonomicznej użyteczności
8.6. Kompletność i zdatność do użytkowania
8.7. Obiekt inwentarzowy
8.8. Wartość początkowa środka trwałego
8.9. Zaniechanie budowy środka trwałego
8.10. Ulepszenia, bieżąca konserwacja, remonty, części zamienne
8.11. Amortyzacja
8.11.1. Metody i stawki amortyzacji
8.11.2. Uproszczenia dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej
8.11.3. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacji
8.12. Dokumenty
8.13. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych
8.14. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniu finansowym

9. Odpisy aktualizujące
9.1. Ewidencja księgowa odpisów aktualizujących
9.2. Rzeczowe aktywa obrotowe

10. Podatek dochodowy od osób prawnych
10.1. Przychody podatkowe
10.2. Zwolnienia przedmiotowe
10.3. Zaliczki na podatek
10.4. Amortyzacja podatkowa

11. Podatek od towarów i usług
11.1. Instytucja kultury jako podatnik VAT
11.2. Rejestracja dla celów VAT a podmiotowe zwolnienie od VAT. Konieczność czy wolny wybór?
11.3. Podstawa opodatkowania w VAT
11.3.1. Dotacje mające bezpośredni wpływ na cenę
11.3.2. Darowizny i inne nieodpłatne świadczenia
11.3.3. Obrót składnikami majątku
11.3.4. Sprzedaż usług i towarów
11.4. Stawki VAT na usługi kulturalne
11.4.1. Zwolnienie przedmiotowe
11.4.2. Definicja usług kulturalnych
11.4.3. Usługi wstępu — stawka VAT 8%
11.4.4. Działalność wydawnicza — stawka VAT 5%
11.4.5. Organizacja wycieczek i wypoczynku — VAT marża albo zwolnienie
11.5. Obowiązek podatkowy
11.5.1. Usługa ciągła i najem
11.5.2. Otrzymanie dotacji
11.6. Prawo do odliczenia VAT
11.6.1. Odliczenie VAT przy wykonywaniu czynności opodatkowanych i zwolnionych
11.6.2. Korekta VAT naliczonego po zakończeniu roku
11.6.3. Odliczanie VAT naliczonego w przypadku wykonywania czynności pozostających poza działalnością gospodarczą — prewspółczynnik
11.6.4. Prewspółczynnik — metody z rozporządzenia MF
11.6.5. Prewspółczynnik — metody z ustawy o VAT
11.6.6. Dane do kalkulacji prewspółczynnika
11.6.7. Korekta po zakończonym roku podatkowym
11.7. Deklaracja VAT
11.8. Ewidencja dla potrzeb JPK-VAT

12. Podatek od nieruchomości
12.1. Podatnicy i przedmiot opodatkowania
12.2. Zwolnienia od podatku
12.2.1. Nieruchomości przekazane instytucjom kultury
12.2.2. Zwolnienie przedmiotowe wprowadzone przez radę gminy
12.3. Obowiązek podatkowy

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
13.1. Zwolnienie podmiotowe w PCC
13.2. VAT a PCC

14. Dokumentacja nabycia i zbycia majątku
14.1. Dokumentacja gospodarki finansowej
14.2. Dokumentowanie zakupu i sprzedaży
14.2.1. Rachunek
14.2.2. Faktura
14.2.3. Akt notarialny
14.3. Dokumenty w formie elektronicznej

15. Inwentaryzacja
15.1. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej
15.2. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
15.3. Odpowiedzialność za inwentaryzację
15.4. Inwentaryzacja obcych środków trwałych
15.5. Inwentaryzacja w przypadku przekazania rachunkowości przez instytucję kultury do centrum usług wspólnych
15.6. Inwentaryzacja w księgach rachunkowych
15.7. Skontrum materiałów bibliotecznych a inwentaryzacja księgozbioru

16. Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury
16.1. Połączenie instytucji kultury
16.2. Podział instytucji kultury
16.3. Tworzenie wspólnych instytucji kultury
16.4. Przekazanie instytucji kultury jednostce samorządu terytorialnego
16.5. Likwidacja instytucji kultury
16.6. Połączenie, podział oraz likwidacja biblioteki