Pytanie

Pytanie dotyczy nagrody dla pracownika instytucji kultury zatrudniającej mniej niż 20 pracowników, w której nie ma regulaminu wynagradzania.

  • Czy do przyznania nagrody pracownikowi bezwzględnie musi istnieć zapis w umowie z pracownikiem?
  • Czy w braku takiego zapisu w umowie wystarczy w piśmie przyznającym nagrodę powołać się na treść art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Z art. 31 ust. 5 ustawy o działalności kulturalnej wynika, że pracownik instytucji kultury może otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy. Zapisy ustawy o działalności kulturalnej dotyczące wynagradzania można stosować wprost, niezależnie od zapisów umowy o pracę. Brak regulaminu wynagradzania w instytucji również nie stanowi w tym przypadku żadnej przeszkody.

Wyjaśnienie

Zwracam jednak uwagę, że na formę przyznania nagrody i na treść art. 105 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Przy czym odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika. Istnienie dwóch odrębnych przepisów w tym zakresie skłania do uznania, że pracownikowi można przyznać nagrodę zarówno na podstawie kp i dokonać wpisu do akt, jak i na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy o działalności kulturalnej. W tym drugim przypadku wpis taki nie jest obowiązkowy.

Przyznając nagrodę w rozumieniu ustawy o działalności kulturalnej, należy przygotować stosowną informację pisemną dla pracownika wraz z podaniem w niej podstawy prawnej, czyli art. 31 ust. 5.

W piśmie należy również podać uzasadnienie przyznania nagrody. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień z pracownikami w kwestii przyznawania nagród, dyrektor może wydać zarządzenie o sposobie przyznawania nagrody oraz o jej wysokości.

Proszę też pamiętać, że zarówno w rozumieniu kp, jak i ustawy o działalności kulturalnej nagroda nie należy się kadrze zarządzającej instytucją kultury (dyrektorowi, jego zastępcy oraz głównemu księgowemu) w związku z przepisami Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynika to z tego, że osobom tym należą się tylko określone w tych przepisach świadczenia, a nagroda nie jest w nich przewidziana, i dodatkowo nie stanowi ona części wynagrodzenia miesięcznego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 27 listopada 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 4 listopada 2014 r. poz. 1662)
  • Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn. Dz.U. z 22 lutego 2013 r. poz. 254; ost. zm. Dz.U. z 23 grudnia 2014 r. poz. 1877)