Pytanie

Czy jeśli instytucja kultury wynajmuje pomieszczenia, powinna zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, czy może tylko wystawić rachunek? A co z rozliczeniem VAT, gdyby instytucja pobierała opłaty za ksero?

Sam fakt dokonywania czynności opodatkowanych VAT nie oznacza jeszcze automatycznego obowiązku rejestracji jako podatnik VAT. Obowiązek ten powstanie dopiero po przekroczeniu określonej wartości sprzedaży opodatkowanej VAT.

Wyjaśnienie

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT przewiduje bowiem zwolnienie podmiotowe od VAT (art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT). Instytucja kultury jest zwolniona od VAT, jeśli wartość jej sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł, z tym, że do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Ponadto, do wartości sprzedaży nie wlicza się:

  

 • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także
 • towarów, które instytucja zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeśli więc wartość sprzedaży instytucji kultury w 2012 r. nie przekroczyła tego limitu, w 2013 r. nie ma ona obowiązku rejestracji jako podatnik VAT.

Na marginesie dodam, że zwolnienia tego nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT):

 1. dokonujących dostaw:
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  • nowych środków transportu,
  • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 29 grudnia 2012 r. poz. 1530)