Jeszcze tylko do 16 lutego br. można zgłaszać się do wiosennej edycji projektu „Staże w instytucjach kultury”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Na najlepszych stażystów czekają bezpłatne warsztaty z zarządzania kulturą.

Oferta stażowa skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków artystycznych oraz humanistycznych związanych z kulturą. Chodzi tu przede wszystkim o kierunki takie jak: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo jak również dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne czy kinematografia.

Nadrzędnym zadaniem inicjatywy NCK jest umożliwienie studentom zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad pracy w instytucjach kultury. Jednostki przeprowadzające staż duży nacisk kładą także na przygotowanie jak najbardziej kompetentnej kadry dla wszystkich podmiotów działających w sektorze kultury.

Aby wziąć udział w naborze do projektu „Staże w instytucjach kultury” trzeba spełnić następujące warunki:

  • uzyskać średnią ocen na studiach 4.0,
  • podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • być studentem 3‒5 roku studiów magisterskich, 3. roku studiów licencjackich lub 1‒2. roku studiów uzupełniających magisterskich, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury lub ich absolwentem czy doktorantem,
  • nie mieć ukończonego 30. roku życia,
  • spełnić dodatkowe warunki określone przez instytucję przyjmującą, m.in. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Termin odbywania staży w edycji wiosennej obejmuje okres od 3 marca do 30 czerwca 2015 r. Staże odbywać się będą w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z szeroko pojętą kulturą. Długość stażu to od 20 do 40 dni roboczych.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.