Pytanie

W 2019 r. instytucja otrzymała od organizatora dotację celową. Nie wykorzystała całej kwoty dotacji i po rozliczeniu zwróciła na konto organizatora niewykorzystaną część dotacji zgodnie ze sprawozdaniem.
Czy organizator może uznać, że zadanie nie zostało wykonane i trzeba będzie oddać całą kwotę dotacji?

W przypadku niewykorzystania części dotacji należy tę część zwrócić, nie ma powodu do zwrotu całej dotacji.

Wyjaśnienie

Udzielając dotacji celowej, dysponent części budżetowej (także organizator instytucji kultury), w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji (art. 150 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Niewykorzystaną część dotacji instytucja kultury musi zwrócić, ale zwrot ten nie oznacza, że zadanie, na które została udzielona, nie zostało wykonane. Zwrot środków pochodzących z dotacji, które odniesiono na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów, zmniejszy wartość tego konta.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 869; ost. zm. Dz.U. z 2 lipca 2020 r. poz. 1175)