Od 4 czerwca do 16 września trwa nabór do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014.

Możliwości, żeby pozyskać środki finansowe z tego programu dla Państwa instytucji, jest wiele. Dofinansowanie mogą uzyskać nie tylko projekty:

 • rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem,
 • budowy, rozbudowy, remontów i przebudowy instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój,
 • konserwacji zabytków ruchomych,

ale również:

 • konserwacji zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych,
 • rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz
 • tworzenia wirtualnych instytucji kultury.

Jak zapewnia Operator Programu — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego — w programie tym zakup wyposażenia i sprzętu może stanowić integralną część projektu.

A ile środków można uzyskać? Otóż:

 • minimalna wartość dofinansowania wynosi milion euro, czyli ponad 4 mln zł,
 • a maksymalna to 8 mln euro, czyli aż 33 mln zł!

Dofinansowanie stanowić może do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład własny to co najmniej 15% wartości całego wnioskowanego projektu.

Do składania wniosków w Programie „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” zapraszani są:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • publiczne szkoły artystyczne,
 • uczelnie artystyczne i uczelnie wyższe,
 • archiwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Dokumenty do pobrania, a wśród nich: formularz oraz instrukcja wypełniania wniosku (plik PDF), wzory: listu intencyjnego i umowy partnerskiej, planowany budżet projektu (do pobrania), tabela scalająca kosztorysy z wyodrębnionymi cenami netto i brutto, tabela przedstawiająca koszty realizacji projektu z wyszczególnieniem sposobu kalkulacji kosztów, podręcznik wnioskodawcy „Jak aplikować o środki?” i wiele innych przydatnych dokumentów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.