• Liczba stron: 196
 • ISBN-13: 978-83-935974-2-0
 • Cena katalogowa: 89,90 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 89,90 zł
 • Stan prawny: październik 2012

Ostatnia nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej (ustawa z 31 sierpnia 2011 r. Dz.U. nr 207, poz. 1230) wymusiła zmiany w aktach wykonawczych, ponieważ Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego nakazano wydanie nowych rozporządzeń, a stare przepisy uchylono.

Najważniejsze wydane przez resort kultury rozporządzenie dotyczy płac pracowników instytucji kultury. Zaproponowane zmiany idą w kierunku uwolnienia płac w instytucjach kultury i zróżnicowania możliwości zarobkowych ze względu na region i możliwości finansowe zarówno organizatorów, jak i samych instytucji.

Nowe rozporządzenia wykonawcze mają doprecyzować przepisy i usunąć wątpliwości powstałe na przestrzeni ostatnich lat. Czy to się udało? Na wnioski z tych zmian należy jeszcze poczekać, lecz już teraz ich dokładna charakterystyka jest już możliwa i jest tematem przewodnim naszej nowej publikacji.

Niniejsza publikacja jest zbiorem nowych przepisów wykonawczych do najważniejszych dla instytucji kultury ustaw o:

 • działalności kulturalnej,
 • muzeach,
 • bibliotekach.

Najwięcej miejsca w publikacji poświęcamy jednak tematyce związanej z nowymi zasadami wynagradzania pracowników instytucji kultury. Dowiedzą się więc Państwo m.in.:

 • Komu należy się dodatek funkcyjny, a komu dodatek specjalny i w jakiej wysokości?
 • Jak liczyć nagrodę jubileuszową zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jakie składniki wchodzą w skład wynagrodzenia dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w instytucjach kultury i na jakie dodatki mogą liczyć?
 • Czy dyrektor może być pociągnięty do odpowiedzialności za wprowadzenie stanowiska niewymienionego w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania?
 • Jak sprawnie przejść przez procedurę wprowadzenia nowych regulaminów wynagradzania?
 • Jaki wachlarz zachowań przysługuje pracownikowi w związku ze zmianą wysokości jego wynagrodzenia?

Poza tematyką płacową w książce znajdą Państwo także komentarz do innych nowych przepisów wykonawczych, takich jak m.in.:

 • stanowiska w muzeach,
 • narodowy zasób biblioteczny,
 • rejestr instytucji kultury,
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
 • dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
 • tytuł honorowy Mistrz Rzemiosł Artystycznych, odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Gorąco zachęcamy do lektury.

Spis treści

1. Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury
1.1. System wynagradzania pracowników instytucji kultury
1.2. Składniki wynagrodzenia pracowników instytucji kultury
1.2.1. Wynagrodzenie zasadnicze
1.2.2. Dodatek za wieloletnią pracę
1.2.3. Dodatek funkcyjny
1.2.4. Dodatek specjalny
1.2.5. Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy
1.3. Dodatkowe świadczenia dla pracowników w ustawie o działalności kulturalnej
1.3.1. Dodatkowe wynagrodzenie, w szczególności za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia
1.3.2. Dodatek za używanie w pracy własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi
1.3.3. Premia
1.4. Nagroda jubileuszowa
1.5. Odprawa

2. Nowy wykaz stanowisk pracowników instytucji kultury
2.1. Podział na 3 grupy stanowisk
2.2. Zatrudnienie na stanowisku innym niż wymienione w wykazie ministra

3. Dyrektor instytucji kultury
3.1. Podstawa prawna powołania dyrektora instytucji kultury
3.1.1. Okres powołania dyrektora instytucji kultury
3.1.2. Tryb powołania dyrektora
3.1.3. Tryb odwołania dyrektora
3.1.4. Umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania
3.1.5. Przyczyny odwołania dyrektora
3.2. Wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury

4. Zastępca dyrektora
4.1. Podstawa prawna powołania zastępcy dyrektora instytucji kultury
4.2. Wynagrodzenie zastępcy dyrektora

5. Główny księgowy
5.1. Podstawa prawna powołania głównego księgowego
5.2. Wynagrodzenie głównego księgowego

6. Obowiązki instytucji kultury przy wprowadzeniu nowych zasad wynagradzania
6.1. Regulamin wynagradzania — zagadnienia ogólne
6.2. Katalog zachowań pracownika i pracodawcy przy zmianie warunków pracy
6.3. Zmiana stanowiska i jego wpływ na umowę o pracę
6.4. Premia i nagrody
6.5. Zamiana składników wynagrodzenia
6.6. Skutki błędnego wprowadzenia regulaminu wynagradzania
6.7. Prawa pracownika po wprowadzeniu regulaminu wynagradzania. Roszczenia pracownicze

7. Uprawnienia do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposób ich stwierdzania
7.1. Nowy podział stanowisk
7.2. Potwierdzanie kwalifikacji
7.3. Okresy zaliczane do stażu pracy
7.4. Wnioskodawcą może być tylko pracownik
7.5. Stosunek katalogu zamkniętego z rozporządzenia w sprawie wynagradzania względem nowego wykazu stanowisk muzealnych

8. Nowe przepisy dla bibliotek
8.1. Biblioteki naukowe
8.1.1. Nowe dodatkowe wymogi dla biblioteki naukowe
8.1.2. Ocena spełniania kryteriów przez bibliotekę naukową
8.1.3. Kontrola biblioteki naukowej
8.1.4. Moment uzyskania statusu biblioteki naukowej
8.2. Krajowa Rada Biblioteczna — organizacja i tryb działania
8.3. Narodowy zasób biblioteczny

9. Odznaczenia i medale związane z twórczością
9.1. Mistrz Rzemiosł Artystycznych
9.2. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
9.2.1. Poszerzenie wniosku o nowe elementy
9.2.2. Poprawianie błędnych wniosków
9.3. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

10. Nagrody i stypendia
10.1. Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
10.2. Stypendia
10.2.1. Stypendia w gestii ministrów i jednostek samorządu terytorialnego
10.2.2. Stypendium tylko dla osoby fizycznej
10.2.3. Obszary stypendiów
10.2.4. Nowy system przyznawania stypendium
10.2.5. Umowa ze stypendystą
10.2.6. Stypendia samorządowe

11. Rejestr instytucji kultury
11.1. Charakter wpisu do rejestru
11.2. Trójstopniowy system informacyjny
11.3. Informatyczne udostępnienie rejestru i ksiąg rejestrowych
11.4. Odpisy z rejestru instytucji kultury

12. Dotacje przyznane jednostce samorządu terytorialnego na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury
12.1. Rozszerzenie zakresu dotacji
12.2. Charakter dotacji w ustawie o finansach publicznych i ustawie o dochodach JST
12.3. Środki dla JST
12.4. Umowa o dotację

13. Akty prawne
13.1. Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników
13.2. Rozporządzenie w sprawie stanowisk w muzeach
13.3. Rozporządzenie w sprawie bibliotek naukowych
13.4. Rozporządzenie w sprawie Krajowej Rady Bibliotecznej
13.5. Rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego
13.6. Rozporządzenie w sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”
13.7. Rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
13.8. Rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
13.9. Rozporządzenie w sprawie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
13.10. Rozporządzenie w sprawie stypendiów
13.11. Rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji kultury
13.12. Rozporządzenie w sprawie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje