Pytanie

Instytucja zaciągnęła pożyczkę w banku.
Czy odsetki do zapłacenia od tej pożyczki należy wpisać do części E sprawozdania Rb-Z?

Część E sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji obrazuje istniejące zobowiązania instytucji kultury z tytułu odsetek naliczonych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

Wyjaśnienie

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządza się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (dalej: rozporządzenie). W sprawozdaniu tym wykazuje się m.in. zobowiązania wymagalne, przez które rozumie się wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone.

Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. faktur niezapłaconych w terminie), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów ani odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań. Wykazane w części A zobowiązania stanowią wartość nominalną, oznaczającą kwotę świadczenia głównego, należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania lub kwotę zobowiązania, pozostałą do spłaty na dzień sprawozdawczy. Kwota ta nie uwzględnia informacji o należnym oprocentowaniu oraz odsetkach za zwłokę.

W części E sprawozdania Rb-Z ujmuje się zobowiązania instytucji kultury z tytułu odsetek naliczonych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Instytucja kultury wykazuje tu zobowiązania z tytułu odsetek w podziale na odsetki od zobowiązań niewymagalnych (kredyty, pożyczki, wyemitowane dłużne papiery wartościowe, przyjęte depozyty) oraz ze wskazaniem odsetek od zobowiązań uznanych za wymagalne (§ 11 ust. 1 załącznika nr 9 do rozporządzenia). Przy czym naliczone odsetki powinny uwzględniać odsetki naliczone od początku danego okresu odsetkowego włącznie do dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie.

W przypadku zobowiązań wymagalnych uwzględnia się odsetki naliczone od dnia, kiedy powstało zobowiązanie wymagalne, włącznie do dnia, na który sporządza się sprawozdanie (§ 11 ust. 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz.U. z 10 grudnia 2014 r. poz. 1773)