Pytanie

Galeria planuje w tym roku roboty budowlane. Zapłata za nie nastąpiłaby częściowo w tym roku, a częściowo w 2014 r. Galeria otrzymała dotację celową na sfinansowanie tej inwestycji, ale jej wysokość jest niewystarczająca. Czy w takim razie, mimo braku pełnego pokrycia w tym roku, można zlecić wykonanie tych robót, a następnie zaplanować brakującą kwotę w planie finansowym roku następnego?

W planie finansowym na 2014 r. można zaplanować kwotę brakującą do zakończenia rozpoczętej inwestycji. Koszty można zwiększyć także w realizowanym właśnie planie finansowym, jeśli nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu lub stanu zobowiązań. Galeria ma więc dwie możliwości — planowanie na przyszły rok lub zwiększenie kosztów planu bieżącego.

Wyjaśnienie

Udzielając galerii dotacji celowej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zawiera umowę, która w szczególności powinna określać (art. 250 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych):

  • wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji,
  • termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
  • termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w dziale V ustawy o finansach publicznych.

Przepis ten odnosi się do sytuacji innej niż opisana w pytaniu, tj. gdy instytucja jako beneficjent dotacji nie wyda dotacji celowej w roku budżetowym. Wówczas niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi. Niedobór środków z przyznanej dotacji celowej nie nakłada na beneficjenta podobnych rozliczeń. Jednak wszelkie wydatki instytucji kultury trzeba przewidzieć w planie finansowym. Sporządza się go zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W planie finansowym trzeba wyodrębnić m.in. (art. 31 ustawy o finansach publicznych):

  • dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • koszty, w tym m.in. na zakup towarów i usług,
  • stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
  • stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Oznacza to, że kwotę inwestycji pozostałej do ukończenia remontu trzeba przewidzieć w planie finansowym na następny rok, o ile galeria nie zdecyduje się na zwiększenie kosztów w planie finansowym bieżącego roku.

Może się bowiem zdarzyć, że zajdzie potrzeba zwiększenia kosztów w realizowanym planie finansowym. Jest to możliwe, jeśli zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań (art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych). Taka sytuacja wystąpi w przypadku możliwości sfinansowania inwestycji ze środków własnych galerii, np. z działalności innej niż kulturalna.

Jeśli więc instytucja kultury planuje zwiększenie wydatków w planie finansowym na 2013 r., musi brać pod uwagę wspomniany wyżej warunek.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 19 sierpnia 2013 r. poz. 938)