• Czy wartość nieodpłatnie wydanych biletów do muzeum ewidencjonować na kasie fiskalnej?
 • Na jakie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży uważać po 1 kwietnia 2016 r.?
 • Czy dyrektor biblioteki ma obowiązek wskazania w regulaminie wynagradzania i regulaminie organizacyjny katalogu stanowisk z tzw. grupy zawodowej bibliotekarzy, określając kwalifikacje oraz stawki wynagradzania dla poszczególnych stanowisk?
 • Jak zaksięgować zasilenie konta Paypal z rachunku bankowego instytucji kultury?
 • Kiedy dyrektor biblioteki może otrzymać nagrodę roczną? Czy można zmusić organizatora do jej wypłaty?
 • Czy instytucja kultury powinna płacić organizatorowi czynsz najmu za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne?
 • Czy samorządowa instytucja kultury, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia tych osób na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 • Dlaczego obowiązujący w instytucji kultury regulamin ZFŚS powinien określać termin wypłaty dopłaty do wypoczynku pracownika?
 • Czy instytucje kultury podlegają wspólnemu z gminą rozliczeniu VAT?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych budynek w stanie surowym, otrzymany od organizatora w darowiźnie?
 • Czy zmiana planu wynagrodzeń osobowych w instytucji może nastąpić tylko na uzasadniony wniosek dyrektora instytucji kultury i tylko za zgodą wójta?
 • Jak zaksięgować dotację ze środków rezerwy budżetu państwa?
 • Kto odpowiada za wykroczenia przeciwko prawom pracownika — odchodzący czy nowy dyrektor?