• Czy można obniżyć wysokość odpisu na ZFŚS, gdy instytucja nie ma na to środków finansowych?
 • W jaki sposób instytucja kultury powinna fakturować koszty organizacji warsztatów zleconych przez gminę?
 • Jak ująć darowiznę pieniężną na przyszłe wydarzenie kulturalne w księgach rachunkowych?
 • Jakie najważniejsze dla instytucji kultury przepisy wprowadziła tzw. ustawa sektorowa w sprawie dostosowania polskich przepisów do RODO?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektora instytucji w związku z jej podziałem? Czy zostaje on z mocy prawa dyrektorem jednej z nowopowstałych instytucji?
 • Jak zaewidencjonować nieodpłatne zbycie gminie środka trwałego, otrzymanego wcześniej od gminy za darmo?
 • Czy instytucja kultury musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wypłaty odszkodowania z tytułu dyskryminacji zasądzonego dla pracownika?
 • Czy nagroda roczna zastępcy dyrektora podlega wymogom ustawy kominowej czy obowiązującemu w bibliotece regulaminowi wynagradzania, w którym określone są korzystniejsze od ustawy zasady nagradzania pracowników?
 • Czy pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS nie należy wypłacać dodatku stażowego?
 • Co to znaczy wykorzystanie dotacji podmiotowej — czy kasowo czy wydatkowo?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę z wolontariuszem na świadczenie darmowej pracy dla instytucji kultury?
 • Czy książki zakupione w celu odsprzedaży można zaewidencjonować bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, natomiast przychód ze sprzedaży na konto przychodów, z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych?
 • Czy za każdym razem instytucja kultury musi zgłaszać budowę sceny ruchomej do powiatowego nadzoru budowlanego?
 • Z jaką stawką sprzedawać popcorn na imprezach organizowanych w instytucji kultury?