Nadrzędnym zadaniem Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promesa 2015 jest zwiększenie skuteczności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury. Formując założenia programu, minister postawił także na działania inwestycyjne oraz cele artystyczne i edukacyjne. Prognozowany budżet Programu Promesa wynosi 5 000 000 zł.

W ramach Programu Promesa można ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego, dla zadań niekomercyjnych:

 • finansowanych z następujących programów europejskich:
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020,
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014–2020,
  • Programu Kreatywna Europa,
  • Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • które w całości są w zgodne z wymogami wyżej wymienionych programów europejskich;
 • co do których nie zawarto jeszcze wiążącej umowy o dofinansowanie w ramach jednego z programów europejskich;
 • których zakres obejmuje:
  • ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • budowę nowych obiektów, ich rozbudowę, przebudowę, a także remont infrastruktury,
  • realizację międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych,
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury oraz rozwój zasobów ludzkich.

O dofinansowanie w Programie Promesa mogą ubiegać się państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe, publiczne szkoły i państwowe uczelnie artystyczne jak również archiwa państwowe.

Pierwsza tura naboru wniosków do programu Promesa ubiega 30 listopada br. Druga natomiast potrwa do 31 marca 2015 r.

Szczegółowy regulamin dotyczący składania wniosków znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.