Nadrzędnym celem kolejnego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest rozwój literatury, promocja czytelnictwa oraz wspieranie wydawania czasopism kulturalnych. Program ten składa się z trzech priorytetów. Są nimi: Literatura, Promocja czytelnictwa oraz Partnerstwo publiczno-społeczne. Łączny budżet programu wynosi 9 500 000 zł.

Wnioskodawcami w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” mogą być m.in: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Literatura

Strategicznym zadaniem pierwszego z priorytetów jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej. Ministerstwo kładzie także duży nacisk na dofinansowywanie wartościowych oraz niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej. Prognozowany budżet priorytetu to 3 500 000 zł.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie niedostępnych na rynku księgarskim utworów literatury polskiej oraz literatury zagranicznej tłumaczonej na język polski w formatach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Promocja czytelnictwa

Strategicznym celem owego priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa. Mówi się tutaj m.in. o dofinansowywaniu innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących czytanie. Prognozowany budżet wynosi 5 000 000 zł.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
  • festiwali literackich;
  • wydarzeń literackich i promocji nowości wydawniczych;
  • cyklicznych audycji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Partnerstwo publiczno-społeczne

Celem ostatniego z priorytetów jest wzmocnienie znaczenia biblioteki publicznej jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej. W budżecie tego priorytetu przewidziano do podziału 1 000 000 zł.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań integrujących biblioteki i społeczności lokalne, które polegają na zorganizowaniu trzech działań:

  • poprowadzeniu wolontariatu na rzecz biblioteki;
  • przeprowadzeniu w ciągu roku co najmniej 6 spójnych ze sobą działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki;
  • przeprowadzeniu jednego, jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczności.

Pierwsza tura składania wniosków ramach programu upływa 30 listopada br., przewidziana jest także druga tura naboru, która potrwa do 31 marca 2015 r.

Szczegółowy regulamin dotyczący składania wniosków do poszczególnych priorytetów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.