Pytanie

W gminnym budynku trwa remont finansowany z dotacji celowej państwa na potrzeby biblioteki publicznej.
Czy można przekazać bibliotece tę nieruchomość i grunt tylko w przypadku tworzenia nowej instytucji kultury, czy także w stosunku do instytucji funkcjonującej od wielu lat?

Organizator może przekazać środki trwałe, także budynek i grunt, nie tylko nowo powstającej instytucji kultury, ale również tej, która już istnieje.

Wyjaśnienie

Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności (art. 12 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Powinien zatem między innymi przekazać instytucji kultury nieruchomość, w której ta będzie prowadziła działalność.

Samorządowa osoba prawna, w tym instytucja kultury, z dniem utworzenia powinna zostać wyposażona w nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności statutowej (art. 51 i art. 56 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami). O wyposażeniu instytucji kultury w nieruchomość rozstrzyga akt o jej utworzeniu.

Przeniesienie na instytucję kultury własności nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste odbywa się w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego (art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Jeśli zatem organizator dotychczas nie wyposażył instytucji kultury w nieruchomość, to nie ma przeszkód prawnych, aby zrobił to teraz.

Taka sytuacja może także nastąpić, jeśli biblioteka powiększa się, i organizator przekazuje jej kolejną nieruchomość, w której będzie prowadzona działalność kulturalna.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 11 czerwca 2015 r. poz. 782; ost. zm. Dz.U. z 7 września 2015 r. poz. 1322)
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 10 marca 2015 r. poz. 337)