Od 1 stycznia 2011 r. szkoły i placówki artystyczne będą mogły posiadać i tworzyć rachunki dochodów własnych.

Ustawa z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578) w art. 30 wprowadza zmianę do ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych polegającą na dodaniu art. 11a, zgodnie z którym państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane:

  1. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
  2. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej;
  3. z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych;
  4. z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;
  5. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów;
  6. z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

Decyzje o utworzeniu rachunku podejmują kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę. Dochody wspomnianych jednostek budżetowych są przeznaczone na:

  1. sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych;
  2. cele wskazane przez darczyńcę;
  3. remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej.

Dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.