Pytanie

Gminny ośrodek kultury planuje remont swojego budynku. Chce na to przeznaczyć 40 000 zł z dotacji podmiotowej.
Czy ze względu na wartość remontu organizator powinien przyznać dotację celową na remont?

Jeśli budynek jest remontowany, czyli wykonane prace nie zwiększają jego wartości, to bez względu na kwotę można takie wydatki sfinansować z dotacji podmiotowej.

Wyjaśnienie

Przekazane przez organizatora środki finansowe w formie dotacji podmiotowej instytucja kultury wykorzystuje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W przepisach nie określono limitu, do którego instytucja kultury może sfinansować remont z dotacji bieżącej.

Zatem, jeśli wyniesie on 40 000 zł, to instytucja kultury ujmie go w koszty w momencie poniesienia. Ważne, aby taki wydatek instytucja kultury ujęła w swoim planie finansowym na rok, w którym dokona remontu.

Jednak gdyby podczas prac budynek został zmodernizowany (np. przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), to taki wydatek należy sfinansować już z dotacji celowej.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862)