Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłosił właśnie programy operacyjne na rok 2015. Jednym z najważniejszych dla instytucji kultury programów operacyjnych jest Rozwój kin. Łączny budżet do podziału w tym programie wynosi 11 300 00 zł.

Nadrzędnym zadaniem Programu Rozwój kin jest tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej kultury filmowej. Bardzo ważnym celem programu jest także wspieranie działalności kin, poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych oraz dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów.

Program realizowany jest przez dwa priorytety: Modernizacja oraz Cyfryzacja kin.

Modernizacja kin

Strategicznym celem pierwszego z priorytetów, Modernizacja kin jest wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków ich funkcjonowania.

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się:

  • instytucje i wytwórnie filmowe,
  • studia oraz szkoły filmowe, stowarzyszenia lub fundacje, które prowadzą systematyczną działalność kinową,
  • kina uczestniczące w sieci Europa Cinemas lub Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych,
  • kina nienależące do sieci, ale wyświetlające filmy europejskie w ich rocznym repertuarze powyżej 30 %, w tym filmy polskie nie mniej niż 15 %,
  • inne podmioty prowadzące działalność kinową.

Natomiast rodzaje projektów, które mogą zakwalifikować się do priorytetu to: współfinansowanie budowy, modernizacji i adaptacji obiektów na cele związane z prowadzeniem działalności filmowej, współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, w tym sprzętu umożliwiającego odbiór filmów przez osoby niepełnosprawne oraz inne działania realizujące cele priorytetu.

Cyfryzacja kin

Głównym zadaniem kolejnego priorytetu — Cyfryzacja kin — w ramach programu Rozwój kin jest stworzenie Sieci Polskich Kin Cyfrowych.

O dofinansowanie w ramach priorytetu Cyfryzacja kin mogą ubiegać się kina, które spełniają cztery podstawowe warunki:

  • należą do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych,
  • wyświetlają filmy na minimum 300 seansach rocznie,
  • prowadzą działalność programową na rzecz młodej widowni i edukacji filmowej oraz
  • działają co najmniej rok.

Natomiast rodzaj projektu, który może zakwalifikować się do priorytetu, to współfinansowanie zakupu sprzętu do projekcji cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2K w standardzie DCI.

Składanie wniosków

Wnioski w Programie Rozwój kin można składać od 16 lutego do 2 marca 2015 r., a także od 2 do 16 czerwca 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie w ramach priorytetów Programu Rozwoju kin należy złożyć za pośrednictwem Internetowego Systemu Składania Wniosków PISF. Dyrektor PISF podejmie decyzje o dofinansowaniu w ciągu 90 dni od ostatniego dnia naboru w danej turze.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków do poszczególnych priorytetów znajdują się na stronach: www.pisf.pl oraz wnioski.pisf.pl.