Tylko do 5 lutego br. można zgłaszać obiekty w kolejnej edycji konkursu Zabytek Zadbany. Ta ogólnopolska inicjatywa rokrocznie realizowana jest wspólnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Do tegorocznej edycji zgłaszać można zabytki, przy których prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie czy rewaloryzacyjne ukończono w latach 2011–2015.

Konkurs Zabytek Zadbany skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków i to oni uprawieni są do dokonywania zgłoszeń. Zabytki zgłaszać mogą także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest promocja opieki nad zabytkami oraz upowszechnienie standardów w utrzymaniu i właściwym zagospodarowaniu obiektów. Konkurs charakteryzuje się także walorami edukacyjnymi, które polegają przede wszystkim na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Konkurs jest realizowany w pięciu kategoriach. Należą do nich:

 • Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu,
 • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu w tym założenia dworskie i pałacowe,
 • Adaptacja obiektów zabytkowych,
 • Architektura i konstrukcje drewniane oraz
 • Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane zabytki nieruchome. Nie mogą natomiast zgłaszane być zabytkowe cmentarze, zabytkowe układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz zabytki, które zostały nagrodzone w ostatnich dziesięciu edycjach konkursu.

Osoba zgłaszająca zabytek do uczestnictwa w kolejnej edycji inicjatywy musi przygotować m.in. następujące dokumenty:

 • wniosek zawierający nazwę zabytku i jego adres,
 • imię i nazwisko oraz adres właściciela lub posiadacza zabytku oraz
 • uzasadnienie zgłoszenia,
 • kopię decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków,
 • kopię pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku,
 • kopię protokołu odbioru owych prac oraz dokumentację fotograficzną uwzględniającą stan zabytku przed i po przeprowadzonych pracach, a także
 • zgodę właściciela lub posiadacza zabytku na udział w Konkursie.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (dokument Word).