Do 13 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków do programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty — dodaj do ulubionych” Promesa 2015. Prognozowany budżet projektu wynosi 1 000 000 zł.

Program NCK „Ojczysty — dodaj do ulubionych” ma za zadanie promowanie poprawnej polszczyzny, rozwijanie zainteresowania językiem polskim oraz zastanowienie się nad jego rolą w naszym życiu.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest także kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem poprzez realizację projektów popularyzacyjnych wiedzę o nim. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  • samorządowe instytucje kultury — z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych;
  • i organizacje pozarządowe.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań takich jak:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
  • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne;
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania Programu „Ojczysty — dodaj do ulubionych” to 9 marca–15 listopada 2015 r.

Wnioskodawcy w ramach Programu mogą ubiegać się o maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi 75 000 zł brutto. Muszą jednak pamiętać, że minimalna kwota, o którą się ubiegają, nie może być niższa niż 10 000 zł brutto. Dofinansowanie to nie może być jednak przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz na zakup środków trwałych.

Nabór wniosków odbywa się poprzez system EBOI.

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w dwóch etapach:

  • ocena formalna wniosków, która polega na stwierdzeniu, czy dany wniosek nie zawiera błędów formalnych;
  • ocena merytoryczna, której podlegają wnioski nie zawierające błędów formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Ojczysty — dodaj do ulubionych” znajdują się w regulaminie.