Nadrzędnym celem programu Obserwatorium kultury jest diagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych. Bardzo ważną rolę w programie odgrywają także działania dotyczące projektów interpretujących dane o kulturze. Do podziału w Programie jest 3 mln zł.

Projekty wpisujące się w kluczowe założenia programu powinny odnosić się m.in. do badania kondycji sektora sztuk wizualnych, ewaluacji wpływu wyników diagnoz na działania kulturalne w regionie, zmiany w kulturze oraz dynamiki funkcjonowania środowisk twórczych.

W ramach projektu ubiegać się można o finansowanie zadań dotyczących:

  • analizy kondycji sektora sztuk wizualnych, przy czym powinna ona zawierać: diagnozę świadomości znaczenia sztuk wizualnych, diagnozę sieci wymiany artystów i kuratorów oraz analizę działań instytucjonalnych dotyczących sztuk wizualnych,
  • ewaluacji wpływu wyników diagnoz na działanie kulturalne w regionie,
  • analizy zmian w sferze kultury, perspektywa czasowa powinna uwzględniać zmiany zachodzące co najmniej w ostatnich 5 latach,
  • diagnozy dynamiki funkcjonowania środowisk twórczych.

Wnioskodawcami mogą być samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Tak jak w przypadku większości programów, pierwsza tura składania wniosków potrwa do 30 listopada br., przewidziana jest także druga tura naboru — do 31 marca 2015 r. Programem zarządza Departament Mecenatu Państwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej MKiDN.