Pytanie

Pytania dotyczą obowiązku tworzenia funduszu rezerwowego i zysku.
Czy w związku z obowiązkiem tworzenia funduszu rezerwowego dla zysków netto, biblioteka gminna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, ma obowiązek tworzyć fundusz rezerwowy?
Czy środki, które pozostają na koncie biblioteki na koniec roku, a pochodzą z dotacji podmiotowej, należy traktować jak zysk netto i czy dla tych środków trzeba tworzyć fundusz rezerwowy?

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki na koniec roku nie są zyskiem.

Wyjaśnienie

Zysk instytucji kultury wynika z rachunku zysków i strat i jest nadwyżką przychodów nad kosztami. Nie ma on nic wspólnego z kwotą środków na rachunku bankowym, która jest wielkością bilansową.

Proszę zwrócić uwagę, że biblioteka ma obowiązek rozliczyć dotację podmiotową do końca danego roku wydatkowo. Jeśli nie wykorzysta dotacji, to musi ją zwrócić organizatorowi.

Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury (art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Oznacza to, że jeśli biblioteka w rachunku zysków i strat wykaże zysk netto, to tę kwotę ewidencjonuje na koncie funduszu rezerwowego. Bez względu na to, czy biblioteka prowadzi działalność gospodarczą czy nie, może osiągać zysk lub stratę.

Poza tym nieprowadzenie działalności gospodarczej nie oznacza, że biblioteka nie może osiągać przychodów własnych (np. z kar za nieterminowy zwrot książek, wynajem powierzchni, sprzedaż niepotrzebnych składników majątku).

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 17 lipca 2016 r. poz. 1020)