Pytanie

W związku z powtarzającymi się zmianami wysokości płacy minimalnej — regulamin wynagradzania, a zwłaszcza załącznik stanowiący o kwotach płacy minimalnej i maksymalnej na danym stanowisku, często staje się nieaktualny.
Czy możliwe jest stosowanie w tabeli stanowisk pracy i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę stawek zasadniczych w formie procentowej, np. młodszy bibliotekarz od 100% do 110% minimalnego wynagrodzenia za pracę, starszy bibliotekarz od 120% do 150% płacy minimalnej?

Tak, w regulaminie wynagradzania stawki wynagrodzenia za pracę na danym stanowisku pracy można określić w tabeli stawek procentowo od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury nie ma obowiązku wprowadzenia do regulaminu wynagradzania stawek wynagrodzenia. W związku z tym nigdzie też w przepisach nie jest wskazane, w jaki sposób te stawki powinny być określone, jeśli instytucja się na nie zdecyduje.

Najczęściej w regulaminach wynagradzania instytucje kultury podają stawki wynagrodzenia w widełkach „od — do” określonej kwoty. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, żeby zrobić to w inny sposób, na przykład poprzez wskazanie procentowej wysokości wynagrodzenia liczonej od kwoty bazowej będącej minimalnym wynagrodzeniem za pracę określonym w rozporządzeniu wydawanym co roku na podstawie art. 2 ust. 5 Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Podstawa prawna

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 10 grudnia 2020 r. poz. 2207)